QSIC logo          QSIC 2O1O
The 10th International Conference on
Quality Software
Zhangjiajie, China, July 14–15, 2010
Photo of Zhangjiajie